06.02.2019. u 19:32

 

Opis poslova i podaci o plaći

 

KLASA:   112-01/19-02/01

URBROJ: 558-03-01-02/5-19-1

            Zagreb, 04. veljače 2019.

 

 

            Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda i 61/17), Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje

 

 

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 

 

SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE                                                          

SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE I OPĆE TE INFORMATIČKE POSLOVE

Odjel za ljudske potencijale i opće poslove

 

 1. Viši stručni referent - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene odsutne službenice                    

                                               

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni  studij u trajanju od najmanje tri godine upravne ili ekonomske struke,
 • najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni stručni ispit

 

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Osobe se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca.

 

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima dužni/e položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada.

 

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na oglas, kandidati/kinje su dužni priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo)
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la)
 6. preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit,

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Izabrani/a kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu:

Državni zavod za mjeriteljstvo
10 000 Zagreb, Capraška 6,

s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu"

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/tkinjom prijavljenom na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti  kod prijama u državnu službu prema posebnom zakonu,  dužan/a je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu  i ima prednost u odnosu na  ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 143/02, 33/05, 157/13 - pročišćeni tekst i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11) dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete te ih poziva na razgovor (intervju). Smatra se da je kandidat/kinja koji ne pristupi razgovoru (intervju), povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima/kinjama (intervjua) te opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeno na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (www.dzm.hr), najmanje pet dana prije njegovog održavanja.

 

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo i  web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) .

 

Dostava svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 

                                                                                                            

                                                                          

RAVNATELJICA

 

Brankica Novosel

                                

                                                                                                                             

Opis poslova i podaci o plaći