30.01.2019. u 15:27

 

KLASA: 112-01/19-01/03

URBROJ: 558-01/1-19-1

Zagreb, 30. siječnja 2019.

 

Državni zavod za mjeriteljstvo sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) objavljuje

 

POZIV

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PREMJEŠTAJ U

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

 

Državni zavod za mjeriteljstvo poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo na radno mjesto:

 

SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE Služba za financijske, računovodstvene i poslove nabave

 

1. Voditelj Službe -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke
  • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • znanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • poznavanje rada na osobnom računalu
  • položen državni stručni ispit

 

 

Opis poslova:

- upravlja radom Službe (organizira, koordinira, prati i nadzire obavljanje poslova u Službi) i odgovara za izvršenje poslova u Službi, planira i raspoređuje poslove na pojedine odjele i službenike, daje upute za njihovo izvršenje, obavlja poslove u vezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa iz djelokruga Zavoda, prati zakone i druge propise iz područja financijsko-računovodstvenog poslovanja te daje stručna mišljenja na prijedloge propisa o financijskom poslovanju, supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Službe, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Zavoda i drugim državnim tijelima državne uprave u području od značaja za rad Službe, surađuje s nadležnim ministarstvom u poslovima financiranja Zavoda, neposredno obavlja najsloženije poslove financijsko-računovodstvenog poslovanja, izrađuje prijedlog financijskog plana državnog proračuna i obrazloženje financijskog plana u skladu sa Zakonom o proračunu, smjernicama Vlade RH i važećim proračunskim klasifikacijama, izrađuje prijedlog plana javne nabave, usklađuje ga s financijskim planom i s pozicijama proračuna i prati odvijanje postupaka nabave u skladu sa godišnjim planom, obavlja poslove pripreme, praćenja i ažuriranja proračuna Zavoda vodeći brigu o racionalnom, namjenskom i zakonitom korištenju sredstava, izvješćuje o ostvarenju prihoda u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima i izvršavanju svih rashoda u skladu s namjenama i izvorima, prati obveze po dodijeljenim financijskim sredstvima u skladu s financijskim planovima, obavlja izmjene i dopune proračuna, priprema zahtjeve za preraspodjelu sredstava proračuna, kontrolira računovodstveno-financijsku dokumentaciju, vodi devizno poslovanje, sudjeluje u procesu izrade strateškog plana Zavoda te usklađuje prijedlog financijskog plana sa strateškim ciljevima, obavlja poslove planiranja, evidentiranja i plaćanja projekata financiranih iz fondova Europske unije, definira i provodi financijsko upravljanje i kontrole koje se odnose na prethodne i naknadne financijske kontrole u procesima planiranja i izvršavanja proračuna, javne nabave, računovodstva i izvještavanja, te inicira izradu internih akata (uputa, smjernica, postupaka) kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade i praćenja realizacije programa, te obrade financijskih dokumenta, izrađuje izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, vodi brigu o čuvanju i arhiviranju knjigovodstvenih isprava i materijalno-financijske dokumentacije iz svog djelokruga rada, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

 

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

 

 

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • presliku diplome,
  • presliku rješenja o rasporedu odnosno ugovora o radu.

 

Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata s obzirom na potrebe radnog mjesta.

 

Prijave molimo dostaviti na e-mail adresu: kadrovska@dzm.hr.

 

                                                                 RAVNATELJICA

                                                               Brankica Novosel