11.01.2019. u 11:01

KLASA:   112-01/18-02/03

URBROJ: 558-03-01/1-19-58

Zagreb, 08. siječnja 2019.

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

Kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Državni zavod za mjeriteljstvo, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 111/2018 od 12. prosinca 2018. godine za radno mjesto:

 

 1. MJERITELJSKI INSPEKTOR

u Područnoj jedinici Zagreb – samostalni izvršitelj

Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju

 

 

17. siječnja 2019. godine, s početkom u 10,00 sati

 

u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, Capraška 6, Zagreb

 

09:45 Dolazak kandidata/kinja u Državni zavod za mjeriteljstvo

 

10:00 Prva faza testiranja: provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta - za koje su kandidati/kinje podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja

 

11:45 Rezultati prve faze testiranja

 

12:00 Druga faza testiranja:

 • pisana provjera poznavanja rada na osobnom računalu
 • pisana provjera poznavanja engleskog jezika

 

13:15  Rezultati druge faze testiranja

            INTERVJU

 

 

2. VODITELJ ODJELA

 

Odjel za mjeriteljstvo

Služba za mjeriteljstvo

Sektor za mjeriteljstvo i plemenite kovine

 

 

18. siječnja 2019. godine, s početkom u 10,00 sati

 

u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, Capraška 6, Zagreb

 

09:45 Dolazak kandidata/kinja u Državni zavod za mjeriteljstvo

 

10:00 Prva faza testiranja: provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta - za koje su kandidati/kinje podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja

 

11:45 Rezultati prve faze testiranja

 

12:00 Druga faza testiranja:

 • pisana provjera poznavanja rada na osobnom računalu
 • pisana provjera znanja engleskog jezika

 

 

DATUM I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA OBJAVIT ĆEMO NAKNADNO.

 

 

3. STRUČNI REFERENT

 

Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja

Sektor za mjeriteljstvo i plemenite kovine

 

18. siječnja 2019. godine, s početkom u 10,00 sati

 

u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, Capraška 6, Zagreb

 

09:45 Dolazak kandidata/kinja u Državni zavod za mjeriteljstvo

 

10:00 Prva faza testiranja: provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta - za koje su kandidati/kinje podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja

 

11:45 Rezultati prve faze testiranja

 

12:00 Druga faza testiranja:

 • pisana provjera poznavanja rada na osobnom računalu

 

 

DATUM I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA OBJAVIT ĆEMO NAKNADNO.

 

4. STRUČNI REFERENT

 

Odjel za ljudske potencijale i opće poslove

Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove

Sektor za pravne, financijske i opće poslove

 

18. siječnja 2019. godine, s početkom u 10,00 sati

 

u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, Capraška 6, Zagreb

 

09:45 Dolazak kandidata/kinja u Državni zavod za mjeriteljstvo

 

10:00 Prva faza testiranja: provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta - za koje su kandidati/kinje podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja

 

11:45 Rezultati prve faze testiranja

 

12:00 Druga faza testiranja:

 • pisana provjera poznavanja rada na osobnom računalu

 

 

DATUM I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA OBJAVIT ĆEMO NAKNADNO.

 

 

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI PUTOVNICU

 

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati/kinje koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja i to 15 kandidata/kinja.

 

Ako je u prvoj fazi zadovoljilo manje od 15 kandidata/kinja, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.

 

Svi kandidati/kinje koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

 

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja za svako radno mjesto, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.

 

 

POSTUPAK I PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)

 

 

1.  Po dolasku na svaku od faza provjere znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti testiranju.

 

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajuće prostorije gdje će se održavati testiranje.

 

3. Svaka faza provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

 

4. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

 

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

 

5. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja za svako radno mjesto, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja

 

6. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja, prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja čelniku tijela.

 

7. Izabrani kandidati/kinje pozvat će se radi dostave uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Nakon dostave uvjerenja i izvornika dokaza, čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje, koje će biti objavljeno na web stranici  Državnog zavoda za mjeriteljstvo www.dzm.hr  i web stranici Ministarstva uprave. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 

8.  Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.