08.01.2019. u 13:46

KLASA: 112-01/18-02/03

URBROJ: 558-03-01/1-19-47

Zagreb, 08. siječnja 2019.

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

Kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Državni zavod za mjeriteljstvo, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 111/2018 od 12. prosinca 2018. godine za radno mjesto:

 

Mjeriteljski inspektor u Područnoj jedinici Osijek – samostalni izvršitelj

Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju

 

 

14. siječnja 2019. godine, s početkom u 09,00 sati

 

u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, Vukovarska 18, Osijek

 

08:45 Dolazak kandidata/kinja u Državni zavod za mjeriteljstvo, Područna jedinica Osijek

 

09:00 Prva faza testiranja: provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta - za koje su kandidati/kinje podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja

 

11:45 Rezultati prve faze testiranja

 

12:00 Druga faza testiranja:

  • pisana provjera poznavanja rada na osobnom računalu
  • pisana provjera poznavanja engleskog jezika

 

13:15  Rezultati druge faze testiranja

            INTERVJU

 

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI PUTOVNICU

 

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati/kinje koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja i to 15 kandidata/kinja.

 

Ako je u prvoj fazi zadovoljilo manje od 15 kandidata/kinja, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.

 

Svi kandidati/kinje koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

 

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja za svako radno mjesto, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.

 

 

POSTUPAK I PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)

 

 

1.   Po dolasku na svaku od faza provjere znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti testiranju.

 

2.  Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajuće prostorije gdje će se održavati testiranje.

 

3.   Svaka faza provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

 

4.   Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

 

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

 

5.  Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja za svako radno mjesto, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja

 

6. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja, prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja čelniku tijela.

 

7. Izabrani kandidati/kinje pozvat će se radi dostave uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Nakon dostave uvjerenja i izvornika dokaza, čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje, koje će biti objavljeno na web stranici  Državnog zavoda za mjeriteljstvo www.dzm.hr  i web stranici Ministarstva uprave. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 

8.  Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.