14.12.2018. u 07:45

 

Opis poslova i podaci o plaći

 

KLASA:   112-01/18-02/04

URBROJ: 558-01/1-18-1

            Zagreb, 10. prosinca 2018.

 

 

            Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda i 61/17), Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje

 

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 

 

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MJERITELJSKU INSPEKCIJU

Područna jedinica Split - samostalni izvršitelj

 

 1. Mjeriteljski inspektor - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice              

 

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih znanosti ili društvenih znanosti
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • položen državni stručni ispit                                        

 

SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE

Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove

Odjel za ljudske potencijale i opće poslove

 

 1. Stručni referent- 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

 

 • srednja stručna sprema upravne struke
 • najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • položen državni stručni ispit     

           

                       

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Osobe se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca.

 

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima dužni/e položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada.

 

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na oglas, kandidati/kinje su dužni priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome ili svjedodžbe),
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo)
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la)
 6. preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit,

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Izabrani/a kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu:

 

Državni zavod za mjeriteljstvo
10 000 Zagreb, Capraška 6,
s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu"

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/tkinjom prijavljenom na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti  kod prijama u državnu službu prema posebnom zakonu,  dužan/a je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu  i ima prednost u odnosu na  ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 55/11, 140/12, 19/13 , 33/13 , 148/13 i 92/14), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 143/02, 33/05, 157/13-pročišćeni tekst i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11) dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete te ih poziva na razgovor (intervju). Smatra se da je kandidat/kinja koji ne pristupi razgovoru (intervju), povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima/kinjama (intervjua) te opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeno na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (www.dzm.hr), najmanje pet dana prije njegovog održavanja.

 

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo i  web stranici Ministarstva uprave.

 

Dostava svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

                                                                                                            

                                          DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO                                                                           

                                                                                              

Opis poslova i podaci o plaći