12.06.2018. u 07:45
Uređeno: 12.06.2018. u 08:54

OP

                            

            REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

 

KLASA:   112-01/18-02/02

URBROJ: 558-01/1-18-1

            Zagreb, 08. lipnja 2018.

 

            Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda i 61/17) Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje

 

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 

za sljedeće radno mjesto:

 

 

SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE                                                   

Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove

Odjel za ljudske potencijale i opće poslove

 

Upravni referent - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene dulje vrijeme odsutne službenice

                                                           

Stručni uvjeti:

  • srednja stručna sprema upravne struke,
  • najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • poznavanje rada na osobnom računalu,
  • položen državni stručni ispit.

 

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

 

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni/e položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada.

 

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

 

Uz prijavu na oglas, kandidati/kinje su dužni priložiti:

 

  1. životopis (vlastoručno potpisan),
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
  4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo),
  5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la),
  6. preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit.

 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

 

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:

 

      Državni zavod za mjeriteljstvo
                 10 000 Zagreb, Capraška 6,  

   s naznakom "Za oglas"

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku oglasa, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.

Kandidati/kinje prijavljeni/e na oglas koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će pozvani/e na intervju. Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na oglas dužan/a je pozvati se na to pravo te pored dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na oglas dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom  od prijma u državnu službu.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za  radno mjesto bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo www.dzm.hr

 

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo, najmanje 5 dana prije njegovog održavanja.

 

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo i web stranici Ministarstva uprave.

 

Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 

                                                                                                                

                                                                                                                        RAVNATELJICA

 

                                                                                                                        Brankica Novosel

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI