22.05.2018. u 07:45

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA:   112-01/18-01/14

URBROJ: 558-03-01-02/5-18-1

Zagreb, 18. svibnja 2018.

 

Državni zavod za mjeriteljstvo, sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) objavljuje 

 

 

POZIV

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PREMJEŠTAJ U

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

 

 

Državni zavod za mjeriteljstvo poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo za radna mjesta:

 

SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE

 

Služba za financijske, računovodstvene i poslove nabave

 

 1. Voditelj službe – 1 izvršitelj/ica

 

Stručni uvjeti:

 

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni stručni ispit

 

Opis poslova i zadaća:

 

 • pravlja radom Službe (organizira, koordinira, prati i nadzire obavljanje poslova u Službi) i odgovara za izvršenje poslova u Službi,
 • planira i raspoređuje poslove na pojedine odjele i službenike, daje upute za njihovo izvršenje,
 • obavlja poslove u vezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa iz djelokruga Zavoda,
 • prati zakone i druge propise iz područja financijsko-računovodstvenog poslovanja te daje stručna mišljenja na prijedloge propisa o financijskom poslovanju,
 • supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Služe,
 • surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Zavoda i drugim državnim tijelima državne uprave u području od značaja za rad  Službe,
 • surađuje s nadležnim ministarstvom u poslovima financiranja Zavoda,
 • neposredno obavlja najsloženije poslove    financijsko-računovodstvenog poslovanja,
 • izrađuje prijedlog financijskog plana državnog proračuna i obrazloženje financijskog plana u skladu sa Zakonom o proračunu, smjernicama Vlade RH i važećim proračunskim klasifikacijama,
 • izrađuje prijedlog plana javne nabave, usklađuje ga s financijskim planom i s pozicijama proračuna i prati odvijanje postupaka nabave u skladu sa godišnjim planom,
 • obavlja poslove pripreme, praćenja i ažuriranja proračuna Zavoda vodeći brigu o racionalnom, namjenskom i zakonitom korištenju sredstava, 
 • izvješćuje o ostvarenju prihoda u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima i izvršavanju svih rashoda u skladu s namjenama i izvorima,
 • prati obveze po dodijeljenim financijskim sredstvima u skladu s financijskim planovima,
 • obavlja izmjene i dopune proračuna, priprema zahtjeve za preraspodjelu sredstava proračuna,
 • kontrolira računovodstveno-financijsku dokumentaciju,
 • vodi devizno poslovanje,
 • sudjeluje u procesu izrade strateškog plana Zavoda te usklađuje prijedlog financijskog plana sa strateškim ciljevima,
 • obavlja poslove planiranja, evidentiranja i plaćanja projekata financiranih iz fondova Europske unije,
 • definira i provodi financijsko upravljanje i kontrole koje se odnose na prethodne i naknadne financijske kontrole u procesima planiranja i izvršavanja proračuna, javne nabave, računovodstva i izvještavanja, te inicira izradu internih akata (uputa, smjernica, postupaka) kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade i praćenja realizacije programa, te obrade financijskih dokumenta,
 • izrađuje izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola,
 • vodi brigu o čuvanju i arhiviranju knjigovodstvenih isprava i materijalno-financijske dokumentacije iz svog djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

 

 

Odjel za nabavu

 

 1. Voditelj odjela – 1 izvršitelj/ica

 

Stručni uvjeti:

 

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni stručni ispit.

 

Opis poslova i zadaća:

 

 • upravlja radom Odjela, planira poslove i  raspoređuje ih na službenike i odgovara za izvršenje poslova u Odjelu,
 • daje upute službenicima, prati izvršavanje poslova u Odjelu i obavlja nadzor nad radom službenika,
 • obavlja najsloženije poslove u Odjelu koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu,
 • izvještava voditelja Službe o tekućim poslovima i aktivnostima iz djelokruga Odjela,
 • supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Odjela,
 • ukazuje na probleme koji se pojavljuju u radu Odjela te predlaže načine izvršavanja pojedinih poslova,
 • prati primjenu/provedbu propisa iz djelokruga Odjela i predlaže voditelju Službe mjere i radnje koje je potrebno poduzeti radi učinkovitijeg obavljanja poslova i rješavanja problema iz djelokruga Odjela,
 • obavlja poslove nabave roba, radova i usluga za potrebe Zavoda sukladno  postupcima propisanim Zakonom o javnoj nabavi,
 • pruža stručnu pomoć povjerenstvima za nabavu i sudjeluje u njihovom radu,
 • prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava,
 • u suradnji s  Odjelom za pravne poslove priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave,
 • vodi evidenciju postupaka nabave i registar ugovora,
 • koordinira poslove u vezi  prikupljanja potreba, naručivanja, prijema i raspodjele opreme i materijala,
 • izrađuje potrebna izvješća i analize,
 • sudjeluje u provođenju financijskog upravljanja i kontrola koje se odnose na prethodne i naknadne financijske kontrole u procesu javne nabave,
 • vodi brigu o čuvanju i arhiviranju knjigovodstvenih isprava i materijalno-financijske dokumentacije iz svog djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih

 

 

            Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

 

Uz prijavu za iskazivanje interesa je potrebno priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu.

 

 

Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.

 

Prijave se podnose na e-mail adresu kadrovska@dzm.hr.

 

 

 

                                                                                                               RAVNATELJICA

                                                                           

                                                                                                                Brankica Novosel

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI:

 1. Ministarstvo uprave, putem e-mail adrese: zaposljavanje@uprava.hr
 2. Pismohrana, ovdje.