07.02.2018. u 13:46

                                

             REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA:   112-01/18-01/07

URBROJ: 558-03-01-02/5-18-1

Zagreb, 07. veljače 2018.

 

Državni zavod za mjeriteljstvo, sukladno članku 76., 76.a i 78. („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) objavljuje 

 

 

POZIV

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PREMJEŠTAJ U

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

 

 

Državni zavod za mjeriteljstvo poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo na radno mjesto:

 

SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE

Služba za financijske, računovodstvene i poslove nabave

Odjel za financijsko-planske i računovodstvene poslove

 

Voditelj odjela – 1 izvršitelj/ica

 

Stručni uvjeti:

 

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke,
  • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
  • poznavanje rada na osobnom računalu,
  • položen državni stručni ispit.

 

Opis poslova i zadaća:

 

Upravlja radom Odjela, planira poslove raspoređuje ih na službenike i odgovara za izvršenje poslova u Odjelu; daje upute službenicima, prati izvršavanje poslova u Odjelu i obavlja nadzor nad radom službenika; obavlja najsloženije poslove u Odjelu koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu; izvještava voditelja Službe o tekućim poslovima i aktivnostima iz djelokruga Odjela; supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Odjela; ukazuje na probleme koji se pojavljuju u radu Odjela te predlaže načine izvršavanja pojedinih poslova; obavlja poslove pripreme, praćenja i ažuriranja proračuna Zavoda vodeći brigu o racionalnom i zakonitom korištenju sredstava; izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan; izvješćuje o ostvarenju prihoda u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima i izvršavanju svih rashoda u skladu s namjenama i izvorima; prati obveze po dodijeljenim financijskim sredstvima u skladu s financijskim planovima; izrađuje izvješća o izvršavanju financijskih planova i obavlja usklađivanje s financijskim računovodstvom; vrši sustavno praćenje i evidenciju transakcija i poslovnih događaja prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Zavoda po pozicijama proračuna; obavlja sustavno praćenje stanja imovine, obveza i izvora sredstava; obavlja poslove praćenja pripreme i provedbe pomoći Europske unije; izrađuje bilance poslovanja, izrađuje tromjesečna i polugodišnja financijska izvješća i završni račun kao i statistička izvješća; koordinira uspostavljanje i provođenje financijskog upravljanja i kontrola koje se odnose na prethodne i naknadne financijske kontrole u procesima planiranja i realizacije proračunskih sredstava; vodi brigu o čuvanju knjigovodstvenih isprava i materijalno -financijske dokumentacije.

 

 

            Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

 

Uz prijavu za iskazivanje interesa je potrebno priložiti:

  • životopis i
  • presliku rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu.

 

 

Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.

 

Prijave se podnose na e-mail adresu kadrovska@dzm.hr .

 

 

 

 

                                                                                                                RAVNATELJICA

                                                                           

                                                                                                       Brankica Novosel

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI:

  1. Ministarstvo uprave, putem e-mail adrese: zaposljavanje@uprava.hr
  2. Mrežne stranice Državnog zavoda za mjeriteljstvo,
  3. Pismohrana, ovdje.