05.02.2018. u 14:44

KLASA: 112-01/17-02/03

URBROJ: 558-03-01/1-18-16

Zagreb, 05. veljače 2018.

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

Kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Državni zavod za mjeriteljstvo, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 132/2017 od 29. prosinca 2017. godine za radno mjesto:

 

Voditelj Odjela za mjerila mehaničkih veličina

Služba mjeriteljskih poslova - Područna jedinica Split

Sektor za mjeriteljstvo i plemenite kovine

 

12. veljače 2018. godine, s početkom u 10,00 sati

 

u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, Ulica Matice hrvatske 15, Split

 

09:45 Dolazak kandidata/kinja u Državni zavod za mjeriteljstvo, Područna jedinica Split

 

10:00 Prva faza testiranja: provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta - za koje su kandidati/kinje podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja

 

 

13. veljače 2018. godine, s početkom u 12,00 sati

 

u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, Ulica Matice hrvatske 15, Split

 

 

11:45 Dolazak kandidata/kinja u Državni zavod za mjeriteljstvo, Područna jedinica Split

 

12:00 Rezultati prve faze testiranja

 

 12:15 Druga faza testiranja:

  • provjera poznavanja rada na osobnom računalu
  • pisana provjera znanja engleskog jezika

 

14:00  Rezultati druge faze testiranja

            INTERVJU

 

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI PUTOVNICU

 

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati/kinje koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja i to 15 kandidata/kinja.

 

Ako je u prvoj fazi zadovoljilo manje od 15 kandidata/kinja, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.

 

Svi kandidati/kinje koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

 

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja za svako radno mjesto, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.

 

 

POSTUPAK I PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)

 

 

1.   Po dolasku na svaku od faza provjere znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti testiranju.

 

2.  Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajuće prostorije gdje će se održavati testiranje.

 

3.   Svaka faza provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

 

4.   Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

 

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

 

5.  Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja za svako radno mjesto, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja

 

6. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja, prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja čelniku tijela.

 

7. Izabrani kandidati/kinje pozvat će se radi dostave uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Nakon dostave uvjerenja i izvornika dokaza, čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje, koje će biti objavljeno na web stranici  Državnog zavoda za mjeriteljstvo www.dzm.hr. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 

8.  Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.