29.12.2017. u 13:07

 

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

OPIS POSLOVA

za radno mjesto - voditelj Odjela za mehaničke veličine, Služba mjeriteljskih poslova-Područna jedinica Split, Sektor za mjeriteljstvo i plemenite kovine

 • upravlja radom Odjela, planira poslove i  raspoređuje ih na službenike,
 • odgovara  za izvršenje poslova u Odjelu
 • daje upute službenicima, prati izvršavanje poslova u Odjelu i obavlja nadzor nad radom službenika
 • obavlja najsloženije poslove u Odjelu koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu
 • izvještava voditelja Službe o tekućim poslovima i aktivnostima iz djelokruga Odjela i ukazuje na probleme koji se pojavljuju u radu Odjela te predlaže načine izvršavanja pojedinih poslova
 • prati primjenu/provedbu propisa iz područja mjerila mehaničkih veličina i predlaže voditelju Službe mjere i radnje koje je potrebno poduzeti radi učinkovitijeg obavljanja poslova i rješavanja problema iz djelokruga Odjela
 • supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Odjela
 • po potrebi provodi ovjeravanje mjerila u laboratorijima Službe i u ovlaštenim servisima u stručnom području iz djelokruga Odjela
 • po potrebi provodi izvanredno ispitivanje zakonitih mjerila u uporabi u laboratorijima Službe i u ovlaštenim servisima u stručnom području iz djelokruga Odjela
 • po potrebi provodi službena mjerenja vezano na područje nadležnosti odjela iz svog stručnog područja
 • po potrebi provodi ispitivanje mjerila na temelju zahtjeva mjeriteljske inspekcije u stručnom području iz djelokruga Odjela
 • organizira pripremu podataka za automatsku obradu podataka za Odjel
 • organizira vođenje evidencije o etalonima za Odjel
 • prati stanje u ovlaštenim servisima i predlaže poboljšanja iz stručnog područja iz djelokruga Odjela
 • sudjeluje u postupku ispitivanja tipa mjerila
 • sudjeluje u radu stručnih komisija za ocjenjivanje osposobljenosti ovlaštenih servisa i pravnih osoba
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih

 

 

PODACI O PLAĆI

 

Plaća se utvrđuje u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta voditelj odjela (1,746) utvrđenog Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15) i osnovice za izračun plaće uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazi testiranja upućuju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika i znanja rada na računalu. Provjeru znanja engleskog jezika provodi profesor engleskog jezika zaposlen u državnom tijelu. U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja i to 15 kandidata. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova. Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku uz koje se prilaže rang-lista kandidata.

 

 

PRAVNI IZVORI (za provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta)

 

Popis literature:

 

 • Zakon o mjeriteljstvu („Narodne novine“, broj 74/14)
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila („Narodne novine“ , broj 21/16)
 • Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage („Narodne novine“, broj 21/16)

 

 

 

 

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA BIT ĆE OBJAVLJENO NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB-STRANICI DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO www.dzm.hr