31.08.2017. u 15:08

 

 

  

           REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

 

KLASA:   112-01/17-02/01

URBROJ: 558-03-01/1-17-47

Zagreb, 31. kolovoza 2017.

 

 

OBAVIJEST I UPUTE

kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu u Državni zavod za mjeriteljstvo objavljenog u “Narodnim novinama” broj 77/17 od 04. kolovoza 2017. godine

 

 

Obavještavamo vas da se testiranje kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Državni zavod za mjeriteljstvo za radno mjesto

 

Samostalni upravni referent - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme                  

Odjel za ljudske potencijale i opće poslove

Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove

Sektor za pravne, financijske i opće poslove            

                                                           

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti,

 • najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

 • poznavanje rada na osobnom računalu i

 • položen državni stručni ispit.

   

  sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, provjere znanja engleskog jezika i provjere poznavanja rada na osobnom računalu.

   

  Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 07. rujna 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo na lokaciji Capraška 6, Zagreb.

   

  OPIS POSLOVA:

  Izvod iz Pravilnika o unutarnjem redu Državnog zavoda za mjeriteljstvo:

 • obavlja poslove vezane za prijam, raspoređivanje, napredovanje i premještaj i prestanak državne službe,

 • obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava službenika temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike,

 • obavlja poslove vezane za polaganje državnog stručnog ispita, stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika,

 • obavlja poslove vezane uz napredovanje državnih službenika,

 • obavlja poslove vezane uz ocjenjivanje državnih službenika,

 • sudjeluje u izradi rješenja i ugovora o svim radno-pravnim pitanjima državnih službenika i namještenika,

 • priprema plan godišnjih odmora,

 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

   

   

  IZVORI ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA:

  a)  provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske

        Literatura:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/2010 – pročišćeni tekst i 5/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

  Testiranje će se provesti u pisanom obliku.

   

  b)  provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta

        Literatura:

 • Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda RHi 61/17),

 • Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike(„”, oj 104/13 – Dodatak I, 150/13 – Dodatak II, 71/16 – Dodatak III i 123/16),

 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),

  Testiranje će se provesti u pisanom obliku.

   

  c) provjera znanja engleskog jezika

  Provjeru znanja engleskog jezika provest će profesor stranog jezika zaposlen u ovom Zavodu.

  Testiranje će se provesti u pisanom obliku.

   

  d) provjera poznavanja rada na osobnom računalu

  Provjera poznavanja rada na računalu i to na alatima paketa Microsoft Office 2013 (Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft Outlook) provest će se u pisanom obliku.

   

  PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

  Na temelju članka 108. Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine”, broj 92/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013, 138/2015 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/2017), plaću navedenog radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, broj 37/2001, 38/2001 - ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 - ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 - ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 02/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014, 76/2015 i 100/2015), iznosi 1,164 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Po dolasku na provjeru znanja od kandidati/kinje će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Kandidati/kinje su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti koncentraciju kandidata

  Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši jedno od gore navedenih pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidatima/kinjama se dodjeljuje određen broj bodova od 0 do 10.

Smatra se da su na testiranju zadovoljili kandidati/kinje koji/e su za svaki dio provjere znanja i sposobnosti ostvarili najmanje 5 bodova i oni pristupaju razgovoru s Komisijom (intervjuu). Ako na provjeri znanja, sposobnosti i vještina zadovolji više od 20 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) uputit će se najmanje 10 kandidata/kinja koji su postigli najbolje rezultate.

S kandidatima/kinjama koji su zadovoljili na testiranju Komisija će održati razgovor (intervju). O datumu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje biti će naknadno obaviješteni. Ako na provjeri znanja, sposobnosti i vještina zadovolji više od 20 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) uputit će se najmanje 10 kandidata/kinja koji su postigli najbolje rezultate. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od  0 do 10. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

 

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja, prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja čelniku tijela.

 

Izabranom kandidatu/kinji dostavlja se obavijest o izboru, radi dostave uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Nakon dostave uvjerenja čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje, koje će biti objavljeno na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo http://www.dzm.hr/ i web-stranici Ministarstva uprave. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA