04.08.2017. u 08:40

 

KLASA:   112-01/17-02/01

URBROJ: 558-03-01/1-17-5

Zagreb, 02. kolovoza 2017.

 

 

            Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda i 61/17),  članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 74/10, 142/11 i 53/12) te Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“, broj 58/17) Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje

 

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

za sljedeće radno mjesto:

 

SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE                                                         

 

SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE I OPĆE TE INFORMATIČKE POSLOVE

Odjel za ljudske potencijale i opće poslove

 

Samostalni upravni referent - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme                                                                    

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti,
 • najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni stručni ispit

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim traženim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

 

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

 

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni/e položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo)
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la)
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
 7. preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit,

 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:

 

      Državni zavod za mjeriteljstvo
    10 000 Zagreb, Capraška 6,
          s naznakom "Za javni natječaj"

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/tkinjom prijavljenom na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 55/11, 140/12, 19/13 , 33/13 , 148/13 i 92/14), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 143/02, 33/05, 157/13-pročišćeni tekst i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11) dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijma u državnu službu. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Državni zavod za mjeriteljstvo.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, te ih upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

 

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

 

Testirat će se i poznavanje rada na osobnom računalu i znanje engleskog jezika.

 

Smatra se da je kandidat/kinja koji ne pristupi testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za  radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja  te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (www.dzm.hr).

 

Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima/kinjama.

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora s kandidatima/kinjama (intervjua) bit će objavljeno na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (www.dzm.hr), najmanje pet dana prije njihovog održavanja.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo i  web stranici Ministarstva uprave.

 

Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.

 

                                                                                                                 

                                                 DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO