13.06.2017. u 12:30
Uređeno: 13.06.2017. u 12:33

 

        REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

 

KLASA: 112-07/17-01/03

URBROJ: 558-03-01-02/5-17-1

Zagreb, 09. lipnja 2017.

 

 

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 I 138/15) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11), a sukladno Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni zavod za mjeriteljstvo za 2017. godinu Klasa: 112-07/17-01/01, Urbroj: 558-03-01-02/5-17-5 od 12. travnja 2017. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Državni zavod za mjeriteljstvo

 

 

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za radno mjesto:

 

 1. Stručni suradnik – 1 polaznik/ica

   

  SEKTOR ZA MJERITELJSTVO I PLEMENITE KOVINE

  Služba za plemenite kovine

  Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja

   

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti,

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

- poznavanje rada na osobnom računalu

 

 1. Stručni referent - 1 polaznik/ica

   

  SEKTOR ZA MJERITELJSTVO I PLEMENITE KOVINE

  Služba za plemenite kovine

  Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja

   

Uvjeti:

- srednja stručna sprema tehničke struke,

- poznavanje rada na osobnom računalu

 

 

Na javni poziv mogu se pod jednakim uvjetima javiti osobe oba spola.

 

Osim naprijed navedenih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijaliste ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;

d) za njega/nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

 

Iznimno od uvjeta iz točke a), za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/2007 i 118/2012), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. citiranog Zakona.

 

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/2012, 120/2012 i 16/2017) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba bez odgovarajućeg radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini, osoba do navršenih 30 godina života, a koja se kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

 

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa svim traženim prilozima na adresu Državni zavod za mjeriteljstvo, Capraška 6,  Zagreb, s naznakom „Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“ .

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.

Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće se razmatrati. Ispunjavanje uvjeta utvrđuje se prema stanju u trenutku podnošenja prijava.

 

U prijavi na Javni poziv kandidati/kinje trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu).

 

Uz prijavu kandidat/kinje su dužni dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

 • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)

 • dokaz o tome da nemaju stručnog i radnog iskustva na odgovarajućim poslovima više od jedne godine (elektronički zapis podataka iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

 • kandidati/kinje koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali dužni su i o tom dostaviti dokaz (potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz)

 • uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 • uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se kandidat/kinja vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana

 

Ispunjavanje uvjeta struke društvenog, tehničkog odnosno prirodnog smjera utvrđuje se u skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama („Narodne novine“, broj 118/2009, 82/2012, 31/2013 i 34/2016).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Za kandidate/kinje prijavljene na javni poziv koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje/intervju.

 

Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju/intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja/intervjua bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo najmanje 5 dana prije održavanja testiranja/intervjua. Kandidati/kinje će na testiranje/intervju biti pozvani e - poštom.

 

Odluku o izboru kandidata/kinje donosi čelnik Državnog zavoda za mjeriteljstvo, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata/kinje, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcije.

 

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima. 

 

S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje  radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe koje su se stručno osposobljavale imaju pravo na polaganje državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Državni zavod za mjeriteljstvo.

 

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr)  i web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (www.dzm.hr).

 

                                                                                   RAVNATELJICA

                                                                                  

                                                                                  Brankica Novosel