Mjerne jedinice

Međunarodni sustav jedinica SI:

Brošura sa sažetim prikazom međunarodnog sustava jedinica SI.

 

Pravila pisanja mjernih jedinica

 

Direktiva 80/181/EEZ

Direktiva 2009/3/EZ

 

 

Uporaba mjernih jedinica regulirana je i Pravilnikom o mjernim jedinicama

 (NN 88/15). 

 

 

                             

 

Prva i posljednja stranica dokumenta "Dogovor o metru" iz 1885 godine.